Om projektet

Skriv ut

Life Coast Benefit

Background

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet LIFE Coast Benefit. Naturvårdsverket är partner i projektet och bidrar främst med finansiering. Projektet startade i september 2013 och pågår till 31 augusti 2019.

Projektets budget uppgår till totalt 83 miljoner kronor. Medfinansieringen från EU är 50 procent. Naturvårdsverket bidrar med 20 miljoner kronor. De tre länstyrelserna står för resterande finansiering.

LIFE-fondens pengar ska användas inom det nätverk av skyddad natur som utpekats inom EU,  Natura 2000-områden.

I LIFE Coast Benefit ingår totalt 45 olika Natura 2000-områden, 17 i  Östergötland, 16 i Sörmland och 12 i  Kalmar.

Projektet genomför naturvård av många olika slag. I korthet;

Vård av odlingslandskap.

Restaurering av traditionella betesmarker, hamling av träd, restaurering av allt för tuviga strandängar, röjning av igenväxande fågelskär.

Ladugårdar kommer att byggas på fyra platser och tio mil nytt stängsel för betsdrift sätts upp. Brukningsvägar och kajer för jordbrukets transporter anläggs på några platser.

Fågelhäckning

Bekämpning av minkar för  att minska predation på häckande fåglar.

Vård av skogar

Naturvårdsbränning på 7 platser, diversifiering av skogsplanteringar och utrensning av invasiva utlänska trädslag.

Våtmarker

Anläggning och restaurering av våtmarker på 5 platser.

Layman Report


Läs hela rapporten här