Om projektet

Skriv ut

Life Coast Benefit

Background

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet LIFE Coast Benefit. Naturvårdsverket är partner i projektet och bidrar främst med finansiering. Projektet startade 1:e september 2013 och pågår till 31 augusti 2019.

Projektets kostnader uppgår till totalt 83 miljoner kronor. Medfinansieringen från EU är 50 procent. Naturvårdsverket bidrar med 20 miljoner kronor. De tre länstyrelserna står för resterande finansiering.

LIFE-fondens pengar ska användas inom det nätverk av skyddad natur som utpekats inom EU, sk Natura2000-områden.

I LIFE Coast Benefit ingår totalt 45 olika Natura2000-områden. I Östergötland 17 st, i Sörmland 16 st och i Kalmar 12 st.

Projektet jobbar med naturvård av många olika slag. I korthet;

-Vård av odlingslandskap. Restaurering av traditionella betesmarker, hamling av träd, restaurering av allt för tuviga strandängar, röjning av igenväxande fågelskär.

Ladugårdar kommer att byggas på fyra platser och 10 mil nytt stängsel för betsdrift sätts upp. Brukningsvägar och kajer för jordbrukets transporter anläggs på några platser.

-Kontroll av minkens predation på häckande fåglar.

– Vård av skogar genom naturvårdsbränning på 7 platser och diversifiering av skogsplanteringar och utrensning av invasiva utlänska trädslag.

-Våtmarker, anläggning och restaurering.