12 Jungfruvassen

Skriv ut

Jungfruvassen

Längst ut på Arnölandet längs kusten söder om Nyköping sträcker sig ett flackt landskap med betade strandängar, fuktängar och örtrika skogar. I norr och öster gränsar området mot Östersjön. I övrigt består angränsande mark huvudsakligen av örtrika skogar förutom ett mindre avsnitt med åker och viss bebyggelse i väster

 

Skogen befinner sig på en svag sluttning åt öster och marken är i vissa delar vattenöversilad. En stor del av området utgörs av en isälvsavlagring med i huvudsak lätta jordar. En grusväg går genom Natura 2000-områdets norra del i öst-västlig riktning. Området karakteriseras av en mycket rik kärlväxtflora både i de öppna betesmarkerna och i de ohävdade skogarna i sydost. Många ovanliga arter, bland annat flera orkidéer och stråväxter, visar att marken åtminstone fläckvis är kalkhaltig. Kalken härrör troligen från skalbankar i strandvallar och i den forna havsbottnen. Även svampfloran är rik i området och många ovanliga arter finns representerade. Sörmlandsleden passerar genom skogarna i söder.   Området är av riksintresse för kust och skärgård.

I projektet Life Coast Benefit ska 2 hektar öppet bete restaureras genom röjning och betesdrift.

Strandängar kommer att tuvfräsas för att minska tuvigheten, ca 3 hektar och stubbar efter avverkning kommer att bearbetas inom ca 2 hektar.

1,7 km nya stängsel för betesdrift sätt supp och gammalt uttjänt staket tas bort.

Inom 5 hektar lövskog ska granar tas bort för att bevara lövskogen och bibehålla en varm och ljusöppen livsmiljö.

Ett mindre bestånd lindar kommer att frihuggas.