27 Ängelholm

Skriv ut

Ängelholm

Ängelholms naturreservat som är beläget i de centrala delarna av Gryts skärgård utgör en mycket typisk del av det som brukar kallas mellanskärgård.Under sommaren är de delar av holmarna som har kala klippor attraktiva för bad och solbad.Ängelholms naturreservat ingår som del av Natura 2000-området S:t Anna och Gryts skärgårdar.

 

 Ängelhoms naturreservat består av två delområden belägna på olika fastigheter och med separata beslut och skötselplaner. Området kan endast nås med egen båt. Närmaste större hamn är Gryt. Farleden till Fredriksnäs och Strandviken går igenom reservatet. Det västra reservatområdet består av fyra större holmar: Ramsholmen, Skrocksholm, Lång­holmen och Slingerholmen samt ett 20‑tal mindre holmar och skär. Skogen på Rams­holmen är urskogsliknande och även övriga holmar visar små ingrepp i skogen under senare tid. Kräppelholmarna är fågelskär med en stor koncentration av häckande sjöfåglar. Även andra skyddsvärda fågel­arter kan förekomma i området. I det östra reservatsområdet finns öar som till övervägande del består av grund häll­markstallskog, men med svackor med djupare jordlager som är bevuxna med ek och lind. Öarna är i huvudsak mycket kuperade, men en del av öarna är lägre och flackare som t.ex Ängholmen. De flesta öarna är i huvudsak skogsbevuxna och relativt opåverkade av senare tiders skogsavverkningar. Husbehovs­huggningar har dock utförts på de större öarna. Ängholmen och Hässelö är till stora delar lövskogsbevuxna och betespräglade. Spår av äldre slåtterytor återfinns även på många av de andra öarna.

I projektet Life Coast Benefit ska skötselplanen för reservatet revideras.

1,4 hektar ska betas

Ca 400 meter nytt stängsel för betesdrift sätts upp och gammalt uttjänt staket tas bort.

7 hektar med spår från äldre odlingslandskap ska plockhuggas, gläntor skapas och gamla träd friställs så att de får ljus. Nya unga träd beskärs som hamlingsträd.

Ca 10 gamla hamlingsträd sköts om och beskärs på nytt.