39 Virbo med Ekö

Skriv ut

Virbo med Ekö

Hela natura 2000-området Virbo med Ekö är naturreservat. Området utgörs av en fastlandsdel och skärgårdens landområden såsom öar, skär och rev samt mellanliggande vattenmiljöer som fjärdar, sund och vikar. I väster rinner Virån ut i Östersjön.
Ekö skärgård är en typisk urbergsskärgård med exponerad ytterskärgård och en trädbevuxen innerskärgård, där Ekö är den största ön. Tall och en dominerar på Ekös branta bergsryggar, i sänkorna är ek det förhärskande trädslaget men inslaget av gran är bitvis ganska stort. Många granar har nått en ansenlig ålder och vissa har fallit omkull vilket ger delar av ön en urskogskaraktär. De tidigare hag-och slåttermarker har eller håller på att växa igen. Inom området finns ett stort antal skär och mindre öar, flera av dessa, speciellt de i ytterskärgården, är kalspolade eller har mycket lite vegetation. På många trädfria öar häckar fåglar som gravand, skedand, svärta, större strandpipare, rödbena och roskarl. Måskärssakripelagen, som ligger i områdets östligaste del, ingår i ett fågelskyddsområde. På Ekö finns forntida spår av mänsklig verksamhet i form av en grav som markerats genom en rund stenformation. Det är osäkert om det förekommit någon bebyggelse på Ekö. Ön har under lång tid tillhört Virbo säteri och användes enligt landskapshandlingarna under 1500-talet som betesmark för fogdens hästar. Skärgården tycks i stor utsträckning fungerat som en utmark till Virbo säteri.
I Projektet Life Coast Benefit ska ett 50-tal skär och små öar i naturreservatets östra del röjas från igenväxning för att gynna fågelhäckning.