9 Sjösakärren

Skriv ut

Sjösakärren

Området Sjösakärren är beläget vid Sjösafjärdens strand och karaktäriseras av den rullstensås som löper från trakten av Horn norrut förbi torpet Sandstugan. Åsens västra sida är täckt av svallsand med inblandning av skalgrus och kalkstensblock, vilket gör att det grundvatten som filtrerar genom åsen och rinner upp som källor vid åsfoten är kalkhaltigt.

 

 Källvattnet översilar den svaga sluttningen ner mot Sjösafjärden och har i detta område givit upphov till två olika kärrpartier av rikkärrskaraktär, varav det ena är Sandstugekärret i områdets norra delar och det andra är Stäkkärret i de södra delarna. Centralt i Stäkkärret ligger Igelsjön, en liten sjö av dystrof karaktär som kantas av vass och gungflyn.   Blandskog omgärdar kärren, men i väster finns ett större sammanhängande område med alsumpskog, och området längs med sjösafjärden utgörs av hävdad strandäng.   Sjösa kalkkärr är det mest populära att besöka av länets kärr. Besökare kommer framförallt under juni och juli för att studera den praktfulla orkidéblomningen.   Området är av riksintresse för naturvården, friluftsliv och kust och skärgård.

I projektet Life Coast Benefit kommer stängsel för betesdriften att bytas ut, 160 m nytt isbeständigt stängsel sätts upp och gammalt tas bort.

Tuvbearbetning/slåtter ska genomföras på 1,3 hektar för att gynna floran.

Röjning av sly och utglesning av träd genomförs inom 2 hektar.