35 Björkö

Skriv ut

Björkö

Natura 2000-området Björkö utgörs av ön Björkö med omgivande holmar, skär och vattenmiljöer. Området består av 1006 hektar, varav cirka 300 hektar är land. Hela arealen är naturreservat och av riksintresse för naturvården.

Två mindre samlingar av skär är avsatta som fågelskyddsområden med tillträdesförbud 1 april-10 juli. Berggrunden består främst av sura bergarter som granit, gnejsgranit och kvartsit. Norra och södra delen av Björkö domineras av skog, främst hällmarkstallskog. Mitten av ön utgörs av ett kulturlandskap med åkrar och betesmarker. I betesmarkerna förekommer i varierande grad lövträd som ek, björk, rönn och asp. På marken växer hävdgynnade arter som jungfrulin, kattfot, solvända, grönvit nattviol och bockrot. Betesdjur går också på Lindholmen som ligger ca 1 km sydöst om Björkö. Här finns grov ek och rikligt med hamlad lind. På Björkö finns forntida lämningar i form av två stensättningar. Jordbruk och boskapsskötsel blev relativt tidigt betydelsefulla näringar på Björkö. En karta från mitten av 1600-talet visar att en stor del av ön nyttjades som slåttermark, djuren fick så långt som möjligt beta på andra mindre öar. Björkö var en av få öar som hade öppen åkerjord redan under 1600-talets början. det jordbruk på ön vilket ger en osedvanligt stor kontinuitet i odlingsmarkens användning. Än i dag bedrivs det jordbruk på ön vilket ger en osedvanligt stor kontinuitet i odlingsmarkens användning. Största skillnaden mellan dagens kulturlandskap och gårdagens är den större skogsrikedomen.

I projektet Life Coast Benefit ska naturreservatets skötselplan revideras.

En befintlig ladugård anpassas så att den håller måttet för modern djurhållning.

Drygt 60 gamla hamlingsträd kommer att skötas och beskäras på nytt.

Nya informationsskyltar produceras och sätts upp.