19 Ramnö- och Utsättersfjärden

Skriv ut

Ramnö- och Utsättersfjärden

Ramnö- och Utsättersfjärden med strandmiljöer ligger på yttersta Vikbolandet. Strandängarna kantar den
grunda fjärden. Ramnöfjärden är en stor skärgårdsflad med ovanligt stora och sammanhängande
vegetationsklädda bottnar. Undervattensvegetation är välutvecklad. Axslinga dominerar men det finns även
rikligt med havsnajas och, i de yttre delarna, borstnate. Tack vare sin isoleringsgrad är vattnet varmare än i
omgivande kustvatten under vår och sommar. Detta innebär tillsammans med den rikligaundervattensvegetationen att området fungerar som en viktig reproduktions- och uppväxtmiljö för fisk.

 

 Strandängarna kring fjärden kantas av klibbalbårder och en del tall. Bladvassen är långt utträngd och de våta, yttre delarna domineras av blåsäv. På välbetade partier finns tuvor som orsakas av gul tuvmyra. Vegetationens zonering är tydlig till svag. Den hävdgynnade strandängsfloran är riklig med havssälting, ormtunga, gulkämpar, strandkrypa, kustarun och blåsklöver. Andra växter är bland annat strandrödtoppa, gåsört, kärrsälting, vildlin, knutarv, seg- och norskstarr samt strandmynta. På områdena ut mot Förholmen och Klintholmen missgynnas den hävdgynnade floran på bekostnad av den expanderade vassens utbredning. På torrare delar utgörs vegetationen av örtrika torrängar med vårbrodd, darrgräs, knägräs, slåtterfibbla, brudbröd, ängsfryle, Adam och Eva samt jungfrulin. Här finns även fläckar av stagghed. Fågellivet i detta stora område är både art- och individrikt. I de grunda fjärdarna och vikarna rastar bl a vigg, den sårbara brunanden, kricka, grågås och den missgynnade salskraken stora delar av året. Rovfåglar som brun kärrhök finns i området. Till häckfåglarna räknas bl a gravand, grågås, skedanden, tofsvipa, rödbena och gulärla. Mellan strandängarna ligger en betad skog, med rester av en hävdgynnad flora bl a gullviva. En stor del av området har varit slåtteräng, främst fuktiga delar, vilket man kan se på häradskartan från slutet av 1800-talet.

I projektet Life Coast Benefit kommer 15 hektar strandäng att förbättras genom tuvfräsning.

2 hektar lövskog kommer att plockhuggas och röjas, unga träd nyhamlas.