34 Rågö

Skriv ut

Rågö

Natura 2000-området Rågö är en representativ och varierad innerskärgård med vikar, fjärdar och en rikedom på medelstora och små öar. Området består av 899 hektar, varav cirka 223 hektar är land. Hela arealen är naturreservat och av riksintresse för naturvården.
Flåtarna är en mindre samling av skär som är avsatt som fågelskyddsområde med tillträdesförbud 1 april-10 juli. Berggrunden består av graniterna gabbro och Loftahammargranit. Landarealen är till huvuddelen koncentrerad till de tre största öarna, Rågö, Horsö och Kalvö. De större öarna domineras av barrskog, men vid bebyggelse och uppodlad mark finns också lövinslag. Vissa partier med lövskog, med ek som dominant, finns runt byn på Rågö och längs med åkerpartierna. Här finns även ett alkärr som övergår i ett bestånd av björkskog. Det största beståndet av ek finns på norra Horsö. Längs med kustlinjen på Rågö finns det flera strandängar med hävdgynnad flora som havs- och kärrsälting, bunge, gulkämpar etc. På Horsö har det hittats flera rödlistade fjärilar som är knutna till det hävdade landskapet t.ex. allmän ängssmygare, klubbsprötad bastardsvärmare och bastardpärlemofjäril. I dag finns det bebyggelse på Horsö, Kalvö och Rågö, det ursprungliga gårdscentrumet låg dock på Rågö. Här bedrevs ett småskaligt jordbruk och åkermark bröts i sänkorna på alla tre öarna. I dagsläget betas åkermarken, betesmarken och skogen på Horsö och Rågö. Några bofasta finns inte kvar på någon av öarna. En ny anläggning för besökare, med bl.a. resturang och museum, planeras i anslutning till den befintliga bebyggelsen på Rågö.

I projektet Life Coast Benefit ska 200 meter nytt stängel för betesdrift sättas upp.

En liten grund vik ska restaureras från igenväxning.

En ny informationsskylt och en folder produceras.