1 Tullgarn

Skriv ut

Tullgarn

Natura 2000-området Tullgarn (Södra) är beläget i Tullgarn naturreservat vid kusten i norra delen av Trosa kommun. Tullgarnsområdet utgörs av ett omväxlande kustlandskap med i huvudsak blandbarrskog där dalgångar och hällmarker bildar mosaik.

Längs kusten i södra delen och i dalstråken finner odlingslandskap med åkrar, ekhagar, strandängar, vassar och öppna betesmarker. Berggrunden är delvis kalkrik och hällar med kalk förekommer här och var. Särskilt på Furholmen i söder finner vi kalkberg och kalkhällmarker med en för Sörmland ovanligt intressant flora. Äldre skog, främst hällmarker med 200-300-åriga tallar finns främst i den norra delen av Tullgarnsområdet. De äldre barrskogspartierna är viktiga områden för ovanliga arter som har svårigheter att överleva i rationellt skötta produktionsskogar. Exempel på dessa är fågelarterna nattskärra, tjäder, orre och fiskgjuse. Då dessa äldre barrskogsbestånd förekommer fläckvis är det ekologiska utbytet sinsemellan mycket viktigt för att de även i framtiden ska kunna hysa höga naturvärden. Området är starkt påverkat av vildsvin och en av landets tätare populationer finns här.   Odlingslandskapet består av vidsträckta åkermarker med mellanliggande kullar med naturbetesmarker. Längs Östersjön och Norasjön uppträder strandängsbeten. De vidsträckta åkermarkerna väster och söder om Norasjön hyser en fågelfauna som är typisk för åkerlandskap men också arter vars populationer gått ned de senaste åren och numera är uppförda på ArtDatabankens rödlista. Arter knutna till odlingslandskapet som påträffas är törnskata, tofsvipa,och rödbena. De sistnämnda är mer knutna till betade strandängar. I övergångszonen mellan det öppna odlingslandskapet och den mer slutna skogsmarken förekommer mindre hackspett, bl.a. norr om Spårtorp.   Inom området finns flera spärrgreniga ekar som ger karaktär åt området. I första hand finns eken i betesmarker, men grov ek förekommer även vid bryn och på åkermark.   Områdena är av riksintresse för naturvården, friluftslivet och för kustzonen.

I projektet Life Coast Benefit kommer betesdriften återupptas på 12 hektar mark.

8 hektar strandäng ska förbättras genom tuvfräsning och röjning.

2 hektar strandäng och 6 hektar fastmarksbete restaureras genom röjning och stubbfräsning.

Ett litet skogsbete 0,6 hektar restaureras genom att öppna gläntor och risplockning.

15 km nytt stängsel att sättas upp, gammalt stängsel tas bort där det finns.