16 Marsviken Marsäng

Skriv ut

Marsviken Marsäng

På Marsvikens norra sida ligger ett hagmarksområde som domineras av öppna och flacka gräsmarker. Längst i söder reser sig tre bergkullar med sluttningar av morän. Mellan kullarna går stråk av finsediment, vilka utgör betade strandängar.
Strandängarna och de utanför liggande grunda vattnen är viktiga rastplatser för fåglar och under sträckperioderna vår och höst finns bl.a. mycket sim- och dykänder samt vadare. Över Marsäng går också ett rovfågelstråk. De öppna markerna är också viktiga jaktmarker för de rovfågelarter som vistas här.   Floran i området är rik på arter, särskilt intressant på strandängarna och på de sydvända moränsluttningarna där många torrbacksväxter förekommer. Även på berg och berghällar finns en rik örtflora med ljuskrävande arter som gynnas av att näring i form av spillning tillförs via kreaturen. Växter som påträffas i gräsmarkerna är bl.a. fältgentiana, majviva och ängsstarr.   Den grunda och näringsrika Marsviken utgör en skyddad och högproduktiv miljö med högt värde som reproduktionsområde för flera fiskarter och som födosöksområde för bland annat havsörn, skräntärna, fisktärna och silvertärna.   Området besöks frekvent av allmänheten, bl.a. ornitologer samt av gäster som vistas på Marsäng kursgård. Området utgör under vår och höst en av länets bästa lokaler för sträckande fåglar. Ett sommarstugeområde ligger intill som också nyttjar området för rörligt friluftsliv.   Området är av riksintresse för naturvården och för kust och skärgård.

I projektet Life Coast Benefit ska betesdrift återupptas på 7 hektar mark.

18 hektar strandäng ska förbättras genom tuvfräsning.

1500 meter nya staket sätts upp och gammalt uttjänt staket tas bort.

Nya informationsskyltar produceras och sätts upp.