41 Vållö

Skriv ut

Vållö

Hela natura 2000-området är naturreservat, av områdets 2732 hektar är 550 hektar landareal, resterande är vattenmiljöer. Vållöarkipelagen består av huvudön Husön med Bjärkö, som har en smal landförbindelse med huvudön, samt en mängd obebygda öar, holmar och skär. Vållö är av riksintresse för naturvården.
Skärgården är helt uppbyggd av morän dvs. lösa jordavlagringar. Ren moränskärgård är en sällsynthet i landet och Vållöskärgården är den största och mest framträdande typen av denna skärgård. Till allra största delen intar olika vegetationstyper med tall som dominerande trädslag de stora öarna. Lavrika och mossrika tallskogar intar vid sidan av blåbärstallskogen den största arealen. På huvudön liksom på de tre ytterst liggande öarna (Sandö, Taktö och Eneskär) finns på de gamla inägomarkerna relativt stora, mer eller mindre rena ekskogsbestånd, såväl av hed- som ängskaraktär. Boskapsskötsel var tidigare en av skärgårdsfolkets huvudnäringar. Flera av öarna hade öppna marker som gav både bete och slåtter. Betet har nu återupptagits på huvudöns västra del. Fågellivet inom reservatet är rikt och mångskiftande, särskilt på områdets många holmar och skär. Här häckar bl.a. roskarl, gravand och grågås. På ögruppen finns också en god orrstam. Vållöarkipelagen har flera fornlämningar bland annat en begravningsplats på Husöns sydvästra udde och Bokö. Vidare finns flera stensättningar och bebyggelselämningar. Huvudön är bebodd sedan mycket lång tid tillbaka och bland de första dokumenten vi känner härstammar från 1300-talet då det talas om skärbönder på Vållö. Ön är starkt knuten till lotssituationen. 1644 beskrivs Vållö i den äldsta kända svenska seglingsbeskrivningen som ”en skogsö och lotsplats, inlopp till skären och försedd med god hamn”. 1930 lades lotsstationen ner.

I projektet Life Coast Benefit kommer 7 hektar öppen betesmark att restaureras genom röjning av igenväxning och betesdrift.

På Eneskär kommer livsmiljön i 27 hektar lövskog att göras ljuöppen och varm genom att frihugga gamla träd och utvidga gläntor.