43 Lindö

Skriv ut

Lindö

Natura 2000-området Lindö är också naturreservat samt utpekat som riksintresse för naturvården och för kulturmiljövården. Betydande delar av områdets landareal upptas av ädellövträdsdominerad blandlövskog.
I den kustnära, västra delen av reservatet finns ett stort inslag av gamla, grova lindar och ekar. Lindarna har tidigare varit hamlade och omfattande restaureringsinsatser genomfördes år 2003. Det restaurerade området har nu flera öppna ytor och många av lövträden är mer eller mindre friställda. I området norr om gården finns partier med hagmarkskaraktär. Trädskiktet utgörs till största delen av ek. Längs med stenmuren mot åkermarken växer några mycket grova, månghundraåriga ekar. En viss röjning och frihuggning har skett runt de grova ekarna men i övrigt finns det ett mycket tätt buskskikt med framför allt rosbuskar, hassel, en, apel och lövträdsföryngring. Den östra delen av reservatet mellan Äspelunds stugområde och Kalmarsund består till övervägande delen av ädellövskog med glest buskskikt. Öster om gården ligger ett mindre våtmarksområde som består av ett bunkestarrkärr med omkringliggande alsumpskog. Det öppna kärret utgör en av de nordligaste leklokalerna i landet (med undantag av Öland) för den nationellt hotade grodarten långbensgroda. Reservatsområdets övriga våtmarker upptas av grunda, vegetationstäckta havsvikar samt ett vassbevuxet sumpkärr. I reservatet ingår tre större öar samt en del smärre holmar. Öarna domineras av äldre tallskog med visst inslag av ek och björk. På Ekholmen finns ett större inslag av klen, lågvuxen ek. Hittills har det påträffats ett sextiotal hotlistade arter inom området. Det är särskilt skalbaggs- och fjärilsfaunan som är anmärkningsvärt rik. Många av skalbaggarna är knutna till och beroende av gamla, ihåliga och murkna ädellövträd, särskilt ek och lind.

I projektet Life Coast Benefit ska 10 hektar lövmiljöer bli ljusöppnare genom frihuggning av gamla träd och utvidgning av gläntor.

340 m nya stängsel för betesdrift sätts upp.

Inom 2 hektar lövskog ska granar tas ut för att bibehålla lövskogen.

Ett 20 tal hamlingsträd ska beskäras på nytt.