27 S:t Anna & Gryts skärgårdar

Skriv ut

S:t Anna & Gryts skärgårdar

Östergötlands skärgård är unik. Här finns tusen och åter tusen öar, holmar, kobbar och skär som tillsammans utgör en arkipelag med mycket höga natur- och kulturhistoriska värden. Merparten av berggrunden består av gnejs och granit.

 

 Ibland finns även ett tunnare jordtäcke på de yttersta skären, men oftast är de helt renskrapade. På större öar, eller där jordlager har kunnat lagras i skrevor och sänkor, finns skog och ibland betesmarker och åkrar. Hällmarkstallskog med gamla knotiga träd är karaktärsgivande. Skärgården har varit befolkad i århundraden där den huvudsakliga sysselsättningen varit jakt, fiske och jordbruk. Sedan 1960-talets början har andelen bofasta i skärgården minskat. Under senare år har denna trend brutits och ett ökat intresse för denna boendemiljö kan skönjas. Den fauna och flora som hör hemma i skärgårdsmiljön är idag delvis hotad. Hoten utgörs av fritidsbåtar, fritidsbebyggelse och större skogsavverkningar. Luft- och vattenföroreningar är andra hot som kan påverka skärgårdens natur.

I projektet Life Coast Benefit kommer en organisation med jägare att organiseras för att hålla koll på minkbeståndet och jenomföra jakt av mink om det dyker upp minkar på de finaste fågelskären. Enstaka minkar kan förstöra en hel säsongs häckning när de kommer till en fågelkoloni.

Naturvårdsbränning av 15,2 ha skog inom  Vänsö