40 Storö

Skriv ut

Storö

Storön är belägen i övergångszonen mellan urbergsskärgården i norr och moränskärgården söder därom. Ön är uppbyggd av ca 1200 miljoner år gammalt urberg. Jordtäcket är mestadels mycket tunt och ställvis ligger berggrunden helt blottad.
Storön är belägen i övergångszonen mellan urbergsskärgården i norr och moränskärgården söder därom. Ön är uppbyggd av ca 1200 miljoner år gammalt urberg. Jordtäcket är mestadels mycket tunt och ställvis ligger berggrunden helt blottad. Vegetationen på huvudön domineras av tallskog av lavtyp (hällmarkstallskog). I partier med något djupare jordtäcke övergår lavtypen i tallskog av ris-grästyp (kruståteltyp). Trädskiktet domineras helt av tall. I övrigt finns ett sparsamt inslag av björk, ek, rönn, samt i fuktiga delar klibbal. Där hällmarkerna ligger blottade utan jordtäcke saknas trädskikt helt. Tallbeståndet består av senvuxna träd med klen-medelgrov dimension. Beståndet är olikåldrigt och flerskiktat. Riktigt gamla, grova träd saknas i stort sett helt. Inslag av död ved förekommer främst i form av klena lågor i olika nedbrytningsstadier. Högstubbar och döda björkar förekommer spritt över ön. I fuktstråk mellan hällmarkerna finns smärre partier med sumptallskog. Inom de centrala delarna av Sörö finns flera våtmarker som består av tallmossar av skvattramtyp. Trädskiktet utgörs av tall och björk. Rikligt med död ved finns i form av högstubbar av tall samt en del döda björkar. På ön finns även några mindre bestånd med sumpblandskogar av örttyp.

I projektet Life Coast Benefit ska en grund vik/lagun restaurersas från igenväsxning.

En mindre ö ska röjas för att gynna fågelhäckning.