21 Stora Rimmö

Skriv ut

Stora Rimmö

Reservatet berör ett 20-tal små öar och skär i Östergötlands innerskärgård. Området ger möjlighet till en rik upplevelse av äldre odlingslandskap i skärgårdsmiljö. Framförallt Korsholmen och Lilla Norrholmen är populära öar där båtfolk ofta njuter av skärgårdsmiljön.

 

Tallskog dominerar flera av de lite större holmarna och här finns även rester av ett äldre odlingslandskap med hamlade lövträd och en bitvis rik kärlväxtflora. På Lilla Olsholmen finns en skarvkoloni som helt präglar naturen på denna ö. Området hyser höga biologiska värden knutna såväl till ett extensivt brukat odlingslandskap som till länge orörd gammelskog. Här finns en rik kärlväxtflora, rara lavar på ved och lövträd, bland annat rosa skärelav och ekspiklav, och en ganska rik fågelfauna. Här häckar vigg, knölsvan, storskrake med flera. I området finns även flera sällsynta skalbaggar knutna till döda och ihåliga träd. Några skalbaggar som kan nämnas är reliktbock och kamklobagge.

I projektet Life Coast Benefit ska 10 hektar lövskog bli mer ljusöppen och varm genom luckhuggning, röjning och nyhamling av ynga träd.

5 st gamla hamlingsträd ska skötas och beskäras på nytt.

På en mindre yta ska gran plockas bort ut lövskogen, ca 0,2 hektar.

En ny informationsskylt produceras och sätts upp.