14 Svanviken-Lindbacke

Skriv ut

Svanviken-Lindbacke

Natura 2000-området Svanviken är beläget i Svanviken-Lindbacke naturreservat i Nyköping kommun: Lindbackes profil syns vida omkring i landskapet. Området utgör riksintresse för naturvården.

 

Backen består till stor del av torra och hedartade naturbetesmarker där inslaget av enbuskar är påfallande stort. Torrängsfloran på Lindbacke har mycket höga naturvärden knutna till en artrik hävdgynnad flora, som exempel ljungögontröst, fältgentiana, låsbräken, spåtistel och småfingerört.   Svanviken, som ligger söder om Lindbacke, är ett våtmarksområde och utgörs av en vattenfylld sänka vid Kilaåns nedre lopp, med våtslåtterängar norr om ån och brett vassbälte söder om ån. Fågellivet är rikt och främst koncentrerat till våren då änder, vadare och gäss rastar i stora antal i och kring de översvämmade gräsmarkerna. Flera fiskarter nyttjar de grunda och snabbt uppvärmda översvämningsområdena för sin reproduktion.   Nattsångare och andra fågelarter som spelar nattetid t.ex. kornknarr (direktivart) och småfläckig sumphöna kan höras under sommaren. Även häckfågelfaunan är av stort intresse.   Svanviken-Lindbacke är med sitt tätortsnära läge och sin lockande enbacksprofil ett populärt strövområde och utflyktsmål. Fornlämningarna, den mystiska labyrinten, den speciella floran samt Svanvikens rika fågelliv, intresserar även mer avlägset boende. En spång med handikappstandard löper genom alsumpskogen och vassbältet ut till åfåran och möjliggör studier av dessa miljöer med dess rika fågelliv.

 

I Life Coast Benefit-projektet kommer en 5,4 hektar stor strandäng att tuvfräsas för att förbättra miljön för fågellivet.

Flera friluftslivsanordningar planeras; en spång med utsiktstorn och en tillgänglighetsanpassad toalett.