32 Kattedal

Skriv ut

Kattedal

Kattedal ligger i sydöstra delen av Östergötland och har genom Kattedalsfjärden kontakt med Östersjön. Det omgivande landskapet består till större delen av skog med insprängda åkrar och betesmarker.

Betesmarken som ingår i Natura 2000 slingrar sig fram mellan Kattedalsfjärden, åkrar och skogsmark. Den innehåller ett flertal olika naturtyper som är beroende av en fortsatt beteshävd, från artrika torra delar till fuktiga och blöta strandängar. Innanför strandängarna finns på ett par ställen stora öppna ytor som inte klassats inom Natura 2000, men dessa har ändå ett värde som eventuella fågellokaler. Betesmarken är överlag öppen med enstaka spridda träd och buskar, men det finns även tätare partier. Flertalet av dessa är av igenväxande karaktär och skulle med restaureringsåtgärder kunna bli fina öppna till halvöppna gräsmarker. Ett par hundra meter nordost om gården Kattedal finns en större träddunge som främst innehåller äldre tall. Denna dunge har troligen funnits där under en lång tid och har lite av en skogsbeteskaraktär och är därför väl värd att bevara.

I projektet Life Coast Benefit kommer 1,4 hektar öppen betesmark restaureras genom röjning.