2 Borgmästarholmen

Skriv ut

Borgmästarholmen

Natura 2000-område är beläget strax söder om Trosa på Öbolandets sydöstra del och består av en naturskogsliknande lövskog med stort inslag av ädla lövträd. I området finns också en värdefull biotopvariation kopplad till topografin med lövklädda bergklackar bevuxna med gamla rönnar, sälgar och björkar, bestånd av ädellövskog på frisk väldränerad mark i sluttningar och sänkor ner till de lägre nivåernas lövsumpmarker med ask och klibbal.
Lövskogen har utvecklats ur ett tidigare hagmarksstadium och uppvisar idag höga naturskogskvalitéer. Skogen befinner sig delvis i en fas av intern beståndsdynamik i vilken det ingår ett kontinuerligt avdöende av äldre träd och klenare stammar. Grova träd, högstubbar och lågor finns spridda i området och vid en närmare undersökning visar sig biodiversiteten knuten till bark hos levande träd och till olika stadier av död ved vara mycket hög. Av stort intresse är förekomsten av signalarten stuplav som indikerar långvarig förekomst av gamla lövträd och miljöer med konstant hög luftfuktighet. Bland svampar påträffas de ovanliga arterna blekticka, fläckticka, barkticka och grovtagging.   Västra kanten av Borgmästarholmen är en gammal ekhagmark som nyligen är restaurerad och vidkroniga ekar är delvis framhuggna. Extensivt bete samt ytterligare frihuggningar av spärrgreniga ekar bör komma till stånd för att kunna upprätthålla gynnsam bevarandestatus.   Området är av riksintresse för naturvården och för kust och skärgård.

I projektet Life Coast Benefit kommer inträngande gran tas bort ur 9 hektar lövskog.

700 meter nya staket sätts upp för betesdrift.