18 Bråxvik

Skriv ut

Bråxvik

Bråxviks naturreservat ligger i direkt anslutning till Östersjön på den nordöstra sidan av Vikbolandet. Naturreservatet omfattar en areal på 97 ha.

 

Bråxviks naturreservat består av dels ett område med gammal barrskog beläget på ett mer höglänt område och dels av vidsträckta havsstrandängar i direkt anslutning till Östersjön. I skogsområdet dominerar gammal tallskog men där finns också en del senvuxen gran som är gammal. Skogen är flerskiktad med en föryngring som i huvudsak består av gran. Mellan de västligaste skogspartierna och havsstrandängarna ligger områden med skog som delvis planterats/vuxit igen i samband med att man slutade att beta området för 40-50 år sedan. Detta är nu restaurerat till skogsbete med hjälp av LIFE-ROSORIS mellan 2006-2009. Havsstrandängarna är vidsträckta och hyser på stora delar en för naturtypen, karakteristisk vegetation. Havsstrandängarna betas i stort sett i sin helhet, smärre partier ingår inte i beteshägn och där domineras vegetationen av vass.
I projektetet Life Coast Benefit kommer 36 hektar strandäng restaureras genom tuvfräsning.