10 Västra Djupvik

Skriv ut

Västra Djupvik

Vid Västra Djupvik intill Sjösafjärden ligger ett större hagmarksområde med bergbackar och vidsträckta strandängar. Kalkrika mineral i morän och i skalgruslager har bidragit till att skapa en rik flora med många sällsynta och hävdgynnade växtarter.

 

 Områdets torra till friska betesmarker är huvudsakligen i god hävd medan delar av strandängarna har en kraftig tuvbildning. Bergbackarna domineras av öppna hällar med mellanliggande sänkor bevuxna med grova tallar eller busksnår. Marken är här delvis gödslad, i vissa delar dock opåverkad av kväve och då artrik av främst vårblommande, ettåriga torrbacksväxter. Kring hällarna utbreder sig blommande backar av allehanda ängsblommor. Dessa backar är ogödslade och innehåller en artrik flora. Mot havet i väster breder havsstrandängar ut sig som i stora delar är rika på lågväxande starrarter och örter. Centralt i området finns en slåtteräng som hävdas med slåtter. Honungsblomster och brudsporre samt sumpgentiana är några av de sällsynta arter som förekommer inom objektet.   Området är av riksintresse för naturvården, friluftsliv och kust och skärgård.
I projektet Life Coast Benefit kommer totalt 12 hektar betesmark restaureras genom betesputsning av tuvor på strandäng, röjning av al och stubbfräsning.