27 S:t Anna naturreservat

Skriv ut

S:t Anna

Längst ut i havsbandet i Sankt Anna skärgård ligger ett område med talrika, mer eller mindre kala, kobbar och skär. Här finner Du ett mycket rikt fågelliv som också satt sin prägel på den intressanta, om än sparsamma, växtligheten på öarna.

 

Sankt Anna naturreservat omfattar ett stort antal kobbar och skär i två delområden i ytterskärgården sydost om Aspöja samt ett mindre område närmare fastlandet. Övärlden är starkt präglad av den senaste landisen som skulpterat de flacka rundhällarna och åstadkommit talrika isräfflor. Öar som Inre Brunnskär och Torrskär består av vackra och typiska björkskär. Här finner Du björk i fuktiga, ofta myrfyllda svackor. Hjortron och tuvull växer bland vitmossorna i sänkorna. På Inre Brunnskär bedrevs slåtter ända inpå 1950-talet. Längre ut i havsbandet ligger kobbarna och skären kala utan några träd. Många av dem är fågelskär där fågelspillningen gödslar hällarna och bidrar till en färggrann och intressant flora. I skrevor på de grå klipporna lyser gul fetknopp, klibbglim, gräslök och styvmorsviol. I skärgårdens yttre delar är fågellivet rikast. I Sankt Anna naturreservat häckar stora mängder ejder, skärgårdens karaktärsfågel. Du kan också se grågäss, skrakar och vadare som drillsnäppa och större strandpipare. Delar av Sankt Anna naturreservat ingår i ett fågelskyddsområde, där Du inte får vistas mellan 1/2 -15/8.

I projektet Life Coast Benefit kommer 6 hektar öppet bete restaureras genom röjning och betesdrift.

3,5 hektar lövskog ska bli öppnare genom plockhuggning, vidga gläntor, röja sly, friställa gamla träd och nyhamla unga träd och betesdrift.

Inom 4 hektar lövskog ska gran tas bort för att hålla miljön ljus och varm.

800 m staket ska sättas upp.