27 Ämtö

Skriv ut

Ämtö

Reservatet som är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet har en omväxlande natur. Strandlinjen är lång och småbruten med exponerade hällar och skyddade vikar lämpade för bad. I området finns flera goda båthamnar.

 

 Större delen av reservatsområdet utgörs av skogsmark och bergimpediment. Huvud­delen av reservatsområdet har under senare år utnyttjats som fårbete. I den fysiska riksplaneringen har hela Ös­tergötlands skärgård betecknats som riksintressant för rörligt friluftsliv. Även i Kalmars och Östergötlands läns skärgårdsutredning (KÖSU) har större delen av reservatet klassats som utvecklingsområde för rörligt friluftsliv. Ämtö är genom sin långa strandlinje (1,3 mil) således av både regionalt intresse och av riksintresse för frilufts­liv.

I projektet Life Coast Benefit

På Ekö kommer 32 hektar betesmark förbättras genom röjning och återinförd betesdrift. 2,5 hektar strandäng ska betesputsas.  13 hektar barrskog skanaturvårdsbrännas.

I andra delar av Ämtö naturreservat kommer 10 hektar skogsbete restaureras med glänthuggning och plockninga av ris. Gran rensas ut ur 62 hektar lövskog för att bevara en ljusöppen och varm livsmiljö. Inom ytterligare 42 hektar frihuggs gamla träd och gläntor utvidgas. 15 hektar ska röjas från sly och nya träd ska hamlas. En mindre strandäng, 1,2 hektar ska tuvfräsas.

3 km nytt stängsel för betesdrift sätts upp och gammalt uttjänt staket tas bort.

För att öka tillgängligheten i området anläggs 7 km vandringsled. Flera bord ställs ut vid rastplatser.

En besöksplats ställs i ordning ny informationsskylt produceras och sätts upp.