33 Åsvikelandet-Kvädö

Skriv ut

Åsvikelandet-Kvädö

Åsvikelandets naturreservat är ett vildmarksområde i den södra delen av östgötaskärgården. Här finner Du en bergig, barrskogsbevuxen halvö med en lång och flikig strandlinje.

Naturreservatet Kvädöfjärden bildades år 2007 som Östergötlands första marina naturreservat. Reservatet består delvis av de tidigare naturreservaten Kvädö och Licknevarpefjärden.

Åsvikelandet omges av havsfjärdar och djupa vikar med höga och klippiga stränder. Naturreservatet gränsar till Kvädöfjärdens- respektive Torrö naturreservat i norr och öster. Stora delar av det kuperade Åsvikelandet, där bergsryggar och dalgångar avlöser varandra, är klädda med skog. I öster utmed havet finns barrskog som stått orörd under lång tid och liknar urskog. Ca 500 ha av skogen skall få åldras fritt och utvecklas till naturskog. De centrala delarna består av ett öppet odlingslandskap med mycket ek. På marken finner Du en rik växtlighet med bl. a. hässlebrodd, blåsippa och bergmynta. Längs de långa stränderna som omger Åsvikelandet finns stora mängder fåglar. Till häckfåglarna hör ejder, vigg, skäggdopping, drillsnäppa, större strandpipare och rödbena. Mer information fås i foldern om kustreservaten i Valdemarsvik.

På Kvädö finns goda möjligheter att uppleva storslagen natur på nära håll. Kvädöfjärdens naturreservat är det tredje största reservatet i Östergötland. Reservatet är unikt med sin mosaik av skärgårdsnatur, barrskog, eklandskap och ett rikt kulturlandskap. På grunda vattenområden finns ett spännande växt- och djurliv och en betydande fiskyngelproduktion. Kvädöfjärden har stor betydelse för djurlivet i skärgården, många arter förökar sig och växer upp i dessa vatten. Vattenmiljön är relativt opåverkad och här finns livskraftiga bestånd av blåstång, ålgräs och kransalger. Ute i övärlden finns ett rikt fågelliv med både flytt- och häckfåglar. Från landsidan kan du även uppleva orörd och urskogsartad barrskog.

I projektet Life Coast Benefit ska 3 hektar öppet bete restaureras genom röjning av igenväxning och betesdrift.

6 hektar strandäng ska förbättras genom fräsning av tuvor.

6 hektar skogsbete ska restaureras genom att vidga gläntor, plocka ris och beta marken.

6,8 km nya stängsel ska sättas upp och utjänt staket tas bort.

Inom 22 hektar ska skogen bli mera ljusöppen genom plockhuggning, röjning, utvidgning av gläntor och hamling av nya unga träd.

Naturvårdsverket av 48 hektar skog ska genomföras.

I 5 hektar lövskog ska granar plockas bort för att bibehålla en ljusöppen och varm livsmiljö.

En kanotramp anläggs för att öka tillgängligheten för friluftslivet.