37 Misterhult

Skriv ut

Misterhult

I naturreservatet Misterhults norra skärgård möts du av ett stycke otämjd skärgårdsnatur när det är som bäst. Området är idealiskt för friluftsliv men här finns också mycket att ta hänsyn till.

Variationsrik vegetation

Reservatet är stort – ett av länets största, med hav och cirka 2000 öar, holmar, skär, hällar och bådor. Reservatet har en naturligt nog en rik variation i vegetation, från de yttersta skären där nästan enbart lavar kan växa, via gräs- och örtbevuxna öar till olika typer av skog på de större öarna.

Kultur

Tidigare var stora delar av skärgården jordbruksmark på ett eller annat sätt, och de flesta öarna betades. Idag finns nästan inga levande skärgårdsbruk kvar men flera öar har kvar sin genuina bystruktur. Slåtter och betesdjur finns på några av öarna igen.

Djurlivet

Skärgården har, tack vare sin storlek ett intressant, art- och individrikt fågelliv. Här finns alla fåglar som är typiska för skärgården, som ejder, vigg, grågås och skäggdopping. Men här finns också lite sällsyntare arter som labb och tordmule.

I Projektet Life Coast Benefit ska de häckande fåglarna gynnas genom att ett stort antal skär och små öar i den yttre skärgården röjs från igenväxning.