45 Horsö-Värsnäs

Skriv ut

Horsö-Värsnäs

Natura 2000-området Horsö- värsnäs är naturreservat samt utpekat som riksintresse för naturvården och för kulturmiljövården. Horsö-Värsnäs har en vacker och omväxlande natur med ypperliga möjligheter till friluftsliv.

Reservatet, som ligger alldeles norr om Kalmar, består av ön Horsö i norr och Värsnäs-halvön i söder. Stora delar av området är skogsbevuxet, men här finns också hagmarker och öppna strandängar. Värsnäs-halvön var fram till 1900-talets början öppen hagmark med storvuxna ekar. Numera är större delen av halvön skogsbevuxen. De mycket gamla ekarna finns dock kvar och ett 50-tal av dessa är fridlysta. Du finner några av ekarna vid motionsslingans sydöstra hörn. Idag domineras Värsnäshalvön av olikåldrig barrskog med viss inblandning av lövträd. Marken täcks av smalbladiga gräs och mossor. Örter som harsyra, ekorrbär, liljekonvalj och blåbär är vanliga. Skogen är strövvänlig och det finns många stigar i området. Västra delen av Värsnäshalvön har fortfarande hagmarkskaraktär. Bland de vidlyftiga, gamla ekarna står en och hassel. Även rönn, lönn och björk förekommer. Man kan också hitta stenrösen – en rest av det gamla kulturlandskapet. Här är särskilt vackert på våren. Marken är då täckt av vitsippor, blåsippor och vårlök. Västra delen av Horsö är ett betespräglat landskap med ört- och gräsrika marker insprängda mellan låga moränhöjder med ek och andra lövträd. Troligen har området tidigare varit slåttermark där man skördade djurens vinterfoder. Hagmarken är lättframkomlig och genom hela området löper i nord-sydlig riktning en mindre väg. Även här prunkar årligen hela vårfloran med bland annat några förekomster av lundvårlök. Horsö består i norra och södra delen, Norrö och Sörö, av skogsmark. Skogsbruket på Norrö präglas av rationellt skogsbruk. På Sörö sköts skogen på gammalt sätt så att skogens karaktär bibehålls. Endast försiktiga gallringar, plockhuggning och upptagande av små föryngringsytor, förekommer. I slutet av 1970-talet härjade granbarkborre i skogsmarken på Horsö. Det ledde till att även delar av skogen i söder avverkades. I reservatets lågområden utbreder sig strandängarna, bestående av gräsdominerade fuktängar med insprängda holmar av löv- eller barrskog. På strandängen kan man hitta strandaster, kustarun, strandtåg och klöverärt. De två sistnämnda växer endast i kusttrakterna i sydöstra delen av landet.

I projektet Life Coast Benefit ska naturreservatets skötselplan revideras.

6 hektar grunda havsmiljöer restaureras från igenväxning.

7 hektar öppet bete ska restaureras genom röjning av igenväxning.

400 m nytt stängsel sätts upp.

28 hektar lövmiljöer ska bli öppnare och varmare genom frihuggning av gamla träd och utvidgning av gläntor.