38 Figeholm

Skriv ut

Figeholm

Natura 2000-området Figeholm består främst av ädellövskog och barrdominerad blandskog med hög förekomst av rödlistade arter och signalarter.
Exempel på rödlistade arter är grön sköldmossa. Centralt i området finns en ansamling av gamla hamlade träd, minst 100 stycken. Grova stammar och liggande samt stående död ved utgör värdefulla strukturer i objektet. Hässlen återfinns i objektet. Här finns naturskogsartad ädellövskog och lövrik barrblandskog med stor mångfald av arter och strukturer. Värdet av objektet förstärks dessutom av att stora delar i sen tid har betats extensivt. En mindre del i söder är naturreservat (Stenhagen). Förslag finns på att hela natura 2000-området ska bli naturreservat, eventuellt kommer natura 2000-områdets gränser att ändras.

I projektet Life Coast Benefit ska en 2 hektar stor våtmark anläggas.

Inom 4 hektar lövskog ska man jobba med plockhuggning, friställning av gamla träd och utvidgning av gläntor.

Inom 11 hektar lövskog ska gran röjas bort. Även här friställs gamlaträd om de påträffas och unga träd nyhamlas.

Ett hundratal gamla hamlade träd ska skötas och bskäras på nytt.

För att öka tillgängligheten för friluftslivet anläggs 4 km vandringsled.