15 Strandstuviken

Skriv ut

Strandstuviken

Strandstuvikens naturreservat omfattar förutom Strandstuviken även Snäckviken, två grunda vikar i västra delen av havsfjärden Örsbaken och med ett rikt fågelliv, särskilt under rastperioderna vår och höst. De grunda vattnens bottnar är mycket rika på organismer, vilket skapar ovanligt goda betingelser för fågellivet, främst under flyttningarna. Bland arterna kan nämnas anexarterna havsörn, skräntärna och fisktärna.

 

 De varma grunda vattenmiljöerna utgör dessutom viktiga yngelkammare för flera fiskarter.   Områdets torra till friska betesmarker är huvudsakligen i god hävd medan vissa partier av strandängarna har en alltför kraftig tuvbildning. Vegetationen är i stora delar rätt ensartad men lokalt finns mycket rik flora med flera arter som idag är sällsynta i regionen. Hartmannsstarr, sumpgentiana och majviva är några av de arter som finns i gräsmarkerna. Här finns en mycket speciell maskrosflora, som är unik för länet. Tidigare diknings och grävningsarbeten i de vattendrag som genomkorsar området har dränerat delar av strandängarna, men fortfarande finns blötare områden med stor dragningakraft på fåglar under framförallt vår och höst. Kustlevande gädda stiger fortfarande för lek i vattendragen, men uppgången har minskat till följd av igenväxning och minskade översvämningsområden.   Innanför strandängarna utbreder sig skogsområden, vilka oftast har hög bonitet och är örtrika. De har i många fall sitt ursprung i ekrika hagmarker. Många av ekarna står kvar idag som rester från ett tidigare betydligt öppnare landskap. I många fall har de gamla hagarna övergått i skogsliknande skogsbestånd med gran som dominerande trädslag. I dessa områden är det gott om död ved med bl.a. talrika grova lågor av gran. I de högsta partierna finns hällmarker med gamla tallar samt avsnitt med lövskog, där senvuxna ekar tillsammans med asp, björk och rönn bildar ett glest trädskikt.   Strandstuviken är ett tätortnära område som är av mycket stor betydelse för friluftslivet. Bredvid området finns en större campingplats som nyttjar området. På senare år har Nyköping expanderat genom Arnö villaområde, beläget ca 2 km från Strandstuviken.

I projektet Life Coast Benefit kommer 4 hektar strandäng att tuvfräsas för att gynna fågellivet. Ett fågeltorn byggs för att förbättra tillgängligheten för friluftslivet.

8 km nya stängsel ska sättas upp och gamla uttjänta staket ska tas bort.

30 hektar skogsbete ska förbättras genom att skapa gläntor och frihugga gamla träd och återinföra bete.

19 hektar lövskog ska bli en ljusare och varmare livsmiljö genom att inträngande gran rensas ut.

En ny informationsskylt produceras och sätts upp vid området.