26 Missjö

Skriv ut

Missjö

Missjö naturreservat är beläget inom en av Sveriges mest finskurna skärgårdar och sträcker sig från Yttre Olsön i väster och cirka en landmil österut mot öppna havet där Norrbådarna är de sista skären. Området består av en stor mängd öar, kobbar och skär som blir allt kalare ju längre ut mot öppet hav man kommer.

 

De inre delarna Yttre Olsön och Missjö ligger i mellanskärgården. Utmärkande för mellanskärgården är arkipelager bestående av ett antal mindre öar och skär och däremellan liggande ganska stora och öppna fjärdar. Öarna i arkipelagerna domineras av ris- och lavsamhällen och mager hällmarkstallskog. På Yttre Olsön och Missjö finns dock ett ganska stort inslag av ek och lundvegetation tack vare jordtäcket som är djupare. Här finns rester av odlingslandskap och betesmarker som är i hävd. Några av de små skären fårbetas även de. Ytterskärgården kännetecknas av kala fågelgödslade kobbar och skär. Fåglarnas kväverika spillning har gett upphov till en speciell och artrik flora, t. ex. strandbaldersbrå, gräslök, styvmorsviol, vänderot, gul fetknopp och kärleksört. Kring hällkaren lyser fackelblomstren. Andra arter som man finner här är vejde, klibbglim och dansk skörbjuggört. Bland lavarna märks framförallt orangegul vägglav och på hällarnas topp fågelbergsbrosklav.

Inom projektet Life Coast Benefit ska naturreservatets skötselplan revideras.

10 hektar ska plockhuggas för att skapa gläntor i skogsbeväxt äldre betesmark, nyhamling av unga träd görs i vid denna åtgärd.

11 hektar skogsbete restaureras genom glänthuggning och betesdrift.

Ca 400 m nytt stängsel sätts upp för betesdriften.

På ett tiotal mindre öar och skär ska miljön vårdas för att gynna de häckande fåglarna. Buskar och träd röjs för att skapa en öppen och trygg häckningsmiljö.

En vandringsled om 1,8 km anläggs.