8 Rågö

Skriv ut

Rågö

Rågö naturreservat och Natura 2000-område är beläget i de centrala delarna av Södermanlands skärgård, i Södermanlands län. Rågö består dels av en mindre fastlandsdel vid Sjöboholme, dels huvudön Rågö med närliggande mindre öar och dels ett vidsträckt skärgårdsområde med småöar och skär.

 

 Ön kännetecknas av en mycket småbruten topografi med branta bergsryggar och mellanliggande sänkor. Berggrunden utgörs i huvudsak av granit – granodiorit, ofta gnejsig.   Skogen domineras av barrskog. Delar har karaktären av äldre kusttallskog med relativt högvuxna grova tallar. Tecken på skogsbruk finns i området närmst inägomarken. I södra delen av huvudön finns smärre partier som har naturskogskaraktär. Några tallar är upp mot 200 år. Död ved förekommer visserligen i området, men överlag råder brist på detta substrat.   Odlingslandskapet består av inägomark i norr och utmark i söder. Åkrarna och tidigare ängsmarker är lokaliserade till dalstråken medan inägornas äldre betesmarker är förlagda till berg och kullar. På åkermarken tas hö medan naturbetesmarkerna och delar av skogen betas av får och nötkreatur. Strandängar med slåtterbruk finns vid Korsviken och vid Mjölkstaden. På inägomarken är inslaget av äldre träd påfallande litet. Bland de äldre träd som växer där återfinns tall, fågelbär och vildapel. Spår av tidigare lövtäkt förekommer. I naturbetesmarkerna finns artrika grässvålar med bl a Botrychium lunaria (NT). På marker med artrik kärlväxtvegetation förekommer en art- och individrik storfjärilsfauna bl a Argynnis niobe (NT).   Som ett resultat av att brukningsintensiteten minskade under 1960-talet har stora delar av odlingslandskapet vuxit igen. På senare tid har emellertid restaureringsåtgärder påbörjats.   Den mångformiga arkipelagen utgör en av förutsättningarna för fågellivet. De yttre öarna och de mindre skären är kala eller bevuxna med vindpinade träd och buskar. På senare år har skär vuxit igen vilket har påverkat fågellivet negativt. Fågellivet utgörs bl a av häckande Arenaria interpres (VU), Sterna paradisaea och Cepphus grille (NT).   I vattenområdena söder om Rågö har sik ett lekområde och längs med hela Rågös östra strand leker strömmingen. Vid en översiktsinventering av grunda havsvikar har flera opåverkade vikar hittats på södra delen av Rågö. Undervattensvegetationen är bitvis riklig och här finns områden som är potentiellt intressanta för fiskereproduktion och yngeltillväxt. Undersökningar har dock för flera fiskarter visat på störd rekrytering under de senaste 20 åren.   Rågö (huvudön) är ett populärt besöksmål för kajakpaddlare och stuggäster som hyr stuga på Rågö. Här finns ett dass för besökare och tillgång till stigar för vandring men inga markerade leder. Ett smalt sund skiljer Rågö från fastlandet och ön är endast tillgänglig genom egen båt eller kajak. Den näst största ön, Sackholmen, är en populär ö för fritidsbåtar och kajakpaddlare. Här finns eldplats, dass och spotunna.   Området är av riksintresse för naturvården, friluftsliv och kust och skärgård. Södra delen av Rågö och öarna intill, med undantag för Sackholmen, ingår i ett fågelskyddsområde.

I projektet Life Coast Benefit kommer ladugården på Rågö att byggas om så att den håller måttet för modern djurhållning, anpassade för både nötdjur och får.

En ny kaj för transporter till och från jordbruket ska byggas och 800 m brukningsväg rustas upp.

Knappt en hektar öppet bete ska restaureras, genom stubbfräsning av strandäng, röjning och återupptagen betesdrift.

1,7 hektar slåtteräng ska återskapas, skötas med slåtter och efterbetas.

6 km nya stängsel och tre färistar för betesdrift sätts upp och gammalt uttänt staket tas bort.

Fågellivet ska gynnas genom röjning av fågelskär i reservatsets södra del, ca 35 små skär och öar ska vårdas så att de blir bättre häckningslokaler för tärnor och andra fåglar.

För att öka tillgängligheten för friluftslivet kommer 1,7 km vandringsled att anläggas, 2 bord ställs ut på rastplatser, en ny informationsskylt produceras och sätts upp.