4 Nynäs

Skriv ut

Nynäs

Natura 2000-området Nynäs är beläget i Nynäs naturreservat vid kusten i Trosa kommuns södra del och i Nyköpings kommuns nordöstra del. Delar av naturreservatet ingår inte i Natura 2000. Området är mycket mångformigt och innefattar en lång rad olika värdefulla naturtyper. Nynäs naturreservat är avsatt både för att bevara de höga naturvärdena och för att säkerställa friluftslivet i området.

Åtgärder under 2015

I områden där skogsbetet ska främjas är åtgärderna småskaliga. Här handlar det om öka variationen av trädslag, friställa gamla och värdefulla träd och öppna upp luckor i skogen så att solens strålar kan nå markfloran. Flera av skogsbetena är kalkrika och arter som slåtterfibbla, spåtistel och tibast kommer därför att trivas när skogen blir mer öppen.

I områden där strandängar ska återskapas kommer alskogen att helt tas bort och sedan kommer stubbarna att fräsas. På så sätt återskapas de öppna strandängar som fanns vid Nynäs innan området började växa igen på 1950-talet. Strandängarna kommer att gynna många fåglar, insekter och blommor.

Två skogsfimor från Stigtomta och Vingåker kommer under den närmaste tiden att fälla en del träd och ta ut dem från området med hjälp av skördare och skotare. Åtgärderna kommer att ske med stor försiktighet och noggrann planering för att förhindra skador och för att störa frilufts- och djurlivet så lite så möjligt. Att avverkningsarbetet görs nu under vintern för att minimera körspår i markerna och för att inte störa djurlivet.

I projektet Life Coast Benefit ska totalt 112 hektar betesmark/slåtteräng förbättras.

Av dessa 112 hektas ska;

bete återupptas på 46 hektar

33 hektar strandängar ska tuvfräsas för att gynna fågellivet

55 hektar skogsbete ska få gläntor, röjas och ris plocks

35 hektar öppet bete/slåtteräng ska röjas och stubbar fräsas

13 km nya staket sätts upp och gamla uttjänta staket tas bort och en färits ska installeras.

En ny ladugård ska byggas vid gårdscentrum för att kunna komplettera med får för betesdriften.

Naturvårdsbränning för att gynna djur och växter knutna till brandmiljöer genomförs inom 8 hektar barrskog.

Nynäs
Entreprenören Johan Falck genomförde naturvårdsbränningen i augusti 2015. Här har han precis gjort en antändning.

Nya staket

Nya staket kommer på plats inom projeketet, för att ännu bättre sköta betesdriften av värdefulla hagar.