6 Stendörren

Skriv ut

Stendörren

Naturreservatet Stendörren utgörs av ett mycket varierande kust- och ölandskap med barrskogar, hällmarker, små kärr, kulturmarker, öar, kobbar, skär och grunda vattenmiljöer. Bergrunden inom Stendörren domineras av gnejs med inbrytande partier av diabas eller pegmatit. Klapperstenfält finns på flera ställen inom reservatet. Jordarterna i reservatet består mest av morän med blandade fraktioner av sten och jord. Mycket av det fina jordmaterialet har samlats i svackor och det är där man kan odla.

 

Klimatet i området är kustbetonat. Havsvattnet både uppvärms och avkyls långsammare än på land och får därmed en utjämnande effekt på temperaturförhållandena. Våren kommer sent och sommaren är inte särskilt varm i förhållande till Södermanlands centrala delar. Hösten är mild och lång, likaså är vintern mild på grund av det havsnära läget.   Inom området förekommer flera arter av sjöfåglar, framförallt i samband med vår- och höststräck. Intressanta vattenmiljöer utgörs av grunda bottnar och avsnörda vikar som fungerar som lekområden och barnkammare för fisk.   Skogsmarken är ringa påverkad av människan på såväl fastlandet som på de större trädbevuxna öarna. Det finns inslag av äldre gran, tall och vissa lövträd och här finns flera bevarandevärda epifytiska lavar. Vegetationen i barrskogen är relativt artfattig och utgörs av en mosaik av olika naturtyper. I friska och fuktiga partier i barrskogen förekommer Goodyera repens (NT).   Naturliga fodermarker finns vid Aspnäset, Ekholmen och på Griskär. Under de senaste åren har markerna vid Aspnäset och på Ekholmen betats av får och enstaka nötkreatur. Här påträffas den typiska arten Botrychium lunaria (NT). Trädskiktet utgörs bland annat av ask, rönn och oxel. På strandängarna förekommer bl a Ophioglossum vulgatum och Centaurium littorale. I anslutning till de befintliga betesmarkerna finns igenvuxna skogsbeten som behöver restaureras.   Inom Stendörren finns vattenområden med höga bevarandevärden, t.ex. laguner och grunda mjukbottnar. Här påträffas artrika vegatationsbälten med bl.a borsträfse och ålgräs. De grunda och skyddade vikarna utgör viktiga reproduktionslokaler för fisk och har stort värde för områdets bestånd av bl.a. abborre, gädda och mört.   Fågellivet är förhållandevis rikt inom reservatet. I området häckar bland annat Pandion haleaetus, Jynx torquilla (NT) och Dendrocopos minor (NT). På kobbar och skär häckar bl a Somateria mollissima (NT), Sterna hirundo och Sterna paradisea. Ibland ses Arenaria interpres (VU) i reservatets södra delar. Området är en betydelsefull rastlokal och under vår och höst drar stora sjöfågelsträck med framför allt ejder och olika gäss fram över havet. Under senare år har Branta leucopsis börjat uppehålla sig inom området. Haliaeetus albicilla (NT) tillhör efter en positiv beståndsutveckling under senare decennier åter områdets karaktärsarter. Under senare år har träd- och buskskiktet tätnat på några av öarna, något som på sikt kan ha negativ inverkan på flera arters häckningsframgång.   Stendörren har ett mycket högt värde som undervisnings- och rekreationsområde och utgör med sina runt 200 000 årliga besökare länets tredje största besöksmål. Stendörren är även delvis tillgängligt för funktionshindrade och i området finns idag bl a en stig anpassad för rörelsehindrade. Denna stig utgår från en mindre parkeringsplats med handikappsanpassat dass ut till en grillplats på klipporna vid vattnet.   Området är av riksintresse för naturvården, friluftslivet och för kustzonen. Området är utpekat som ett s.k. hänsynsområde i Södermanlands skärgård.
I projektet Life Coast Benefit kommer frilutslivets tillgängligheten till reservatet att stärkas genom två nya toaletter. 3,6 hektar skogsbete kommer att restaureras genom att öppna gläntor och plocka ris.