7 Hartsö

Skriv ut

Hartsö

Hartsö är den sydligast belägna, permanent bebodda, ön i Skärgårdsreservaten och den bildar en utpost mot den verkliga ytterskärgården.

 

 Landskapet är småkuperat med Hargberget (40 m ö h) i väster som en av skärgårdens högsta punkt. Österut sänker sig landmassorna i havet och övergången karakteriseras av ytterskärgård med hundratals öar, kobbar och skär. I södra delen av Hartsö Lund ligger ett större klapperstensfält. Den västra delen är barrskogsdominerad. Hällmarkstallskog omväxlar med gran- och blandskogar och sumpskogar. Området är påverkat av skogsbruk. Odlingslandskapet på ön är unikt med stora arealer av öppen hagmark med partier av skogsbete samt slåtterängar. Det finns spår av hamling på flera äldre träd. Söder om huvudön Hartsö ligger Enskär som utgörs av ett kuperat och småbrutet odlingslandskap med igenväxta hagmarker där en restaurering pågår.

I projektet Life Coast Benefit kommer träd att beskäras på traditionellt vis, sk hamlig ca 200 träd antingen nyhamlas eller restaureras efter att ha varit övergivna.

8 hektar vass kommer att fräsas för att skapa betesmark och gynna fågelliv.

7 hektar skogsbete ska restaureras med att öppna gläntor, röja och plocka ris.

2,5 hektar slåtteräng ska restaureras och skötas med slåtter.

Öppet bete, 1 hektar,  ska restaureras med röjning och återupptagen betesdrift.

Stubbfräsning av 4,5 hektar betesmark/slåtteräng.

3 km nya stängsel sätts upp.

Brukningsvägar, 800 m, som behövs för djurhållning rustas upp.