31 Stjärnö-Fågelvik

Skriv ut

Stjärnö-Fågelvik

Stjärnö – Fågelvik ligger vid Valdemarsviken, Östergötlands södra skärgård. Området utgörs till största delen
av trädklädda kullar och ett grunt sund mellan Stjärnö och Fågelvik. Den södra delen vid Fågelvik utgörs
övervägande av trädklädda beteshagar med en hävdgynnad flora med bland annat brudbröd och gullvivor.
Trädskiktet är artrikt med mycket ädellövträd med främst ek och lind. Området hyser även hotade arter som
läderbagge (Osmoderma eremita) och spillkråka (Dryocopus martius).

På Stjärnö finns en betad ek-tallskog som sannolikt är en rest av en historiskt vanlig naturtyp längs Östersjökusten. Den har idag mycket få motsvarigheter längs kusten. Bitvis finns uppslag av yngre tallar och spridda enbuskar. Enbuskarna är ett typiskt inslag i denna magra gamla betesskog. Markfloran präglas av betad ljung i de mer höglänta delarna där även spridda hällmarker är ett naturligt inslag. Åtminstone ett 30-tal grova ekar och ytterligare senvuxna äldre träd finns i området. Träden är delvis innanmurkna och hyser rikt med mulm. Några står precis vid vattnet andra, mer senvuxna, klättrar i bergbranten i öster. Det finns även en hel del grov tall i området. Av hänsynskrävande lavar noteras bl a gulpudrad spiklav, brun nållav, gul dropplav, skuggorangelav och de lite vanligare gammeleksarterna gul porlav och snöbollslav. Dessutom förekommer oxtungsvamp. I flera träd finns spillning av läderbagge.

I projektet Life Coast Benefit ska 7 hektar lövskog plockhuggas, röjas och betas, unga träd nyhamlas.