30 Arnö

Skriv ut

Arnö

Arnö naturreservatet ingår i en trakt där det finns mycket höga naturvärden kopplade till skärgårdstallskog. Naturreservatet ligger inom Östergötlands skärgård som är utpekat som riksintresse för både naturvården och för friluftslivet.

 

 Arnö är en utstickande udde på sydsidan av Valdemarsviken. Här finns ett omväxlande landskap som till större delen utgörs av barrskog med betesprägel. Det finns även öppna artrika hagmarker och strandängar som bidrar till en mycket omväxlande miljö typisk för innerskärgården. Inifrån Slätviken ger utblicken mot öppna havet en stark kustkänsla. De yttre delarna av Arnö utgörs av stora arealer betade skogar samt annan äldre hällmarksskog. I de mellersta delarna finns klippängar, strandängar och andra artrika betesmarker. I inre delen av området finns tidigare betade skogar som ännu har kvar strukturer och flora typisk för sedan länge betespåverkade skogar. I mer höglänta avsnitt finns hällmarksskog.

I projektet Life Coast Benefit kommer 22 hektar skogsbete att restaureras genom att utvidga gläntor och plocka ris.

1,5 km nya staket sätts upp. Och ca 26 hektar kommer att betas.

3 ha lövskog kommer att göras ljusöpnare genom friställning av gamla träd och utökade gläntor. röjning och plockhuggning.