25 Uggleholmarna

Skriv ut

Uggleholmarna

Uggleholmarnas naturreservat är centralt beläget i S:t Anna skärgård. Två öar, Stora och Lilla Uggleholmen, ingår i reservatet.

 

Den mindre ön består till sin helhet av skog präglad av bete (9070). Fältskiktet domineras av gräs som tex lundgröe men har även ett ganska rikt inslag av örter som tandrot, brudbröd, buskstjärnblomma, gullviva och Adam och Eva. Trädskiktet är varierat men ek och tall är de vanligaste trädslagen. Äldre träd finns även av gran och klibbal. På äldre ekar växer krävande lavar såsom den rödlistade rosa skärelaven och gulpudrad spiklav och på en gran syns granbarkgnagarens gnagspår. Stora Uggleholmen består tre naturtyper. Dels en äldre tallskog (9010) belägen på öns nordvästra del. Tallarna är äldre än 150 år och här finns relativt gott om lågor och torrträd. Här finns även en och annan gammal ek. På ek växer skärelav (NT) och på gammal tall syns gnagspår efter den rödlistade skalbaggen svart praktbagge (NT) och på en torraka växer den tillika rödlistade ladlaven (NT). En på ön mer utbredd typ är den av bete tydligt präglade skogen (9070). Gamla grova ekar förekommer rikligt och dessa hyser en lång rad rödlistade arter. Bland annat finns här arter som parknål, gammelekslav och parasitsotlav (alla VU). På gamla grova tallar syns spår efter reliktbock (VU) och svart praktbagge (NT). I området finns även lönnar och askar samt någon alm som bär spår av hamling. Floran är rik med en blandning av både hävdgynnade arter och lundarter. Här finns tex rikligt med buskstjärnblomma, vippärt, vårärt, lundslok, blodnäva, Adam och Eva, nattviol och kungsmynta. På öns centrala och norra del finns en sluten lövskogslund med gott om gamla grova lövträd (9020). Ek, lind, alm, lönn, ask, asp och björk är de viktigaste trädslagen men ner mot stranden dominerar klibbal. Ett stort antal träd bär spår efter hamling. Till de gamla träden finns en lång rad rödlistade lavar knutna och sannolikt även rödlistade insekter. Floran i området är mycket rik med arter som ramslök, tandrot, nästrot, vårärt, underviol, spenört, tvåblad, ängsruta, nattviol, gullviva och vårärt bland annat.

I projektet Life Coast Benefit ska 11 hektar lövskog plockhuggas, galma träd friställas och unga träd nyhamlas för att bevara en varm och ljusöppen livsmiljlö.

Iinom 6 hektar lövskog ska granar plockas bort för att det även i framtiden ska vara en ljus lövskog.