13 Linudden

Skriv ut

Linudden

Området ligger på Arnölandet vid sydöstra sidan av Mellanfjärden, strax sydost om Nyköping. Större delen av området är naturreservat sedan 1947. Syftet med reservatet var att bevara och skydda ett botaniskt mycket rikt lundområde.

 

 Lunden omges av åker i norr och betesmarker i söder. Natura-2000 området omfattar förutom lunden även öppna strandängar väster om reservatet, ut mot havet. Jordarterna inom området är främst grovmo (sand) och silt (mo- mjäla). Sanden återfinns inom strandpartiet och ett mindre område centralt i lunden. Typiskt för jordmånen i lundområdet är ett relativt tunt lager av lövmull med neutrala till basiska egenskaper.   Genom det stadsnära läget och den rika vårfloran, besöks området i ganska stor omfattning, särskilt vårtid Strandängarna är en del av en större sammanhängande betesmark utmed Örstigsvikens östra sida. Hela området är låglänt och sluttar svagt mot havet i väster. Stora delar i nordväst har för bara några hundra år sen utgjort havsbotten. Vid havsstranden är marken relativt plan men övergår inåt land i en serie låga men tydliga strandvallar, uppbyggda av ett kalkrikt svallningsmaterial. Lundområdet har sitt ursprung i en tidigare lövrik hagmark som efter decennier av igenväxning har övergått till lövlund. Betet upphörde på 1930 talet. Under 1980 talet genomfördes röjningar i södra delen av lövskogen. Strandängarna har en historik av tidigare beteshävd, mer eller mindre intensiv. Betet upphörde under 1930-talet men återupptogs i början av 1990-talet. Betesmarkerna är kalkpåverkade och har en rik och hävdgynnad flora.   Linudden är ett tätortnära område som är av mycket stor betydelse för friluftslivet. Bredvid området ligger bostadsområdet Örstigsnäs och ett större stall. Sörmlandsleden passerar genom området.   Området är av riksintresse för kust och skärgård.

I projektet Life Coast benefit kommer 0,8 hektar betesmark att förbättras genom betesputsning, röjning och stubbfräsning.

Inom 2 hektar lövskog kommer granar att gallras ut och gamla träd att frihuggas för att skapa en ljusare och varmare livsmiljö.

För att gynna friluftslivet kommer och nya informationsskyltar produceras och sätts upp.