22 Eknön

Skriv ut

Eknön

Eknön är unikt på grund av sin stora rikedom på gamla ädellövträd. Inslaget av jätteträd är påfallande stort.

 

Ön är flack med undantag för några bergknallar i sydost och en långsträckt bergig udde i sydväst. Naturen på ön är ganska varierad med stora lövskogar på den lägre marken, barrskog i anslutning till bergknallarna och på sandmarkerna i väster. På de flacka stränderna finns strandängar och centralt finns åkermarker.

 

Skogarna på ön är mycket speciella tack vare den stora förekomsten av mycket gamla träd och död ved. Ön är av mycket stor betydelse för en lång rad rödlistade arter bland såväl insekter, svampar och lavar samt fåglar.

I projektet Life Coast Benefit kommer naturreservatets skötselplan att revideras.

26 hektar lövskog kommer att göras ljusare genom luckhuggning, friställning av gamla träd, röjning och nyhamling av träd.

8 hektar skogsbete kommer att restaureras genom att utöka gläntor och plocka ris.

35 hektar strandängar förbättras genom tuvfräsning.

500 m nytt stängsel för betesdrift sätts upp och gammalt uttäng stängsel tas bort.

Skyltställ sätts upp för information till allmänheten.