36 Södra Malmö

Skriv ut

Södra Malmö

Natura 2000-området Södra Malmö utgörs av det östligaste av Södra Malmö samt öar, skär och vattenmiljöer som ligger öster härom.
Områdets 1818 ha utgörs till största delen av vatten. Största delen av området är naturreservat. Hela arealen är av riksintresse för naturvården. Bergrunden utgörs i huvudsak av finkornig röd granit. Större delen av landarealen är bevuxen av skogar med varierande täthet. Hällmarkstallskog dominerar, där jordlagret är tjockare kommer dock andra träslag som ek och gran. Skogen är rik på gamla träd, torrakor, grova lågor, högstubbar och fristående ek vilket gett utrymme för en värdefull kryptogamflora. Beläget mitt på Södra Malmö och separerat från resten av området ingår den lilla insjön Frisksjön med omgivande skog. Runt Frisksjön finns sumpskogar med förekomst av flera rödlistade skalbaggar. Östra kanten av Södra Malmö utgörs av åkermark och betesmarker av i huvudsak skogsbeteskaraktär. På mer öppna partier mot sjön växer hävdgynnade arter som backtimjan, solvända, stagg, kattfot, jungfrulin och vaxskivlingar. På Södra Malmö finns västerviksbjörnbärets enda kända växtlokal i världen.

Betesdjur Södra Malmö

Djuren som jobbar med naturvård på Södra Malmö, betesdriften är avgörande för att landskapet ska hållas öppet.

I projektet Life Coast Benefit ska två våtmarker restaureras, totalt 4 hektar.

På två små öar i norra delen av reservatet, Göstasholm, ska Cembratall avverkas för att gynna de inhemska arterna.

140 hektar skoglig mark ska betas för att på sikt bli skogsbete.

Inom 216 hektar, delvis samma områden som betas, ska man göra livsmiljön varmare och mer ljus öppen genom att skapa större gläntor och frihugga gamla träd.

7 km nya staket kommer att sättas upp.

3 km brukningsväg kommer att rustas upp och en ny kaj för transporter byggs.

Nya staket med robiniastolpar.

Färits där staket korsar brukningsväg.