5 Horsvik

Skriv ut

Horsvik

Natura 2000-området Horsvik är beläget i de centrala delarna av Södermanlands skärgård. Horsvik är ett småskaligt, kustpräglat odlingslandskap med små åkertegar, örtrika betesmarker, blomrika hällar och små skogspartier med betespåverkan.

 

 I öster uppträder strandängar med partier av morän och svallat, blockigt material. Den tidigare åkermarken är belägen på områden med främst mosand, men här finns också mindre stråk av åkerlera vid den udde som går ut i Sandviken. Den dominerande bergarten är gnejs.   Området utgörs av ett landskap som är rikt på lämningar från en äldre, i huvudsak agrar men även maritim kultur. Miljön innehåller ett antal stenmurar från början av 1900-talet, odlingsrösen, öppna diken, äldre vägsträckningar och artrika betesmarker. Även bebyggelsen är av stort kulturhistoriskt intresse med boningshus, bodar och andra ekonomibyggnader uppförda från 1700-talet och framåt.   Markerna är varierande med allt från strandängar till torra sandmarker och har en mycket artrik flora av kärlväxter. I de norra delarna utgörs jordarna av kalkfattiga sandlager som är av intresse för många kärlväxter och även för värmeälskande insekter som trivs i sandblottor. Här växer bl a Gentianella campestris (EN). I området finns ett kuperat område med skogsbete. I området finns flera träd som har hamlats. Åkermarken är småskalig och varierar mellan större skiften och små tegar. Idag bedrivs slåtter på en av åkrarna, de övriga betas. De åkermarker som betas är sandiga och magra och här börjar det sprida in sig hävdgynnad flora. Naturbetesmarkerna, skogsbetet och de gamla åkertegarna betas idag av nötkreatur. I väster finns hagmarkspartier som idag inte hävdas.   De grunda sandbottnarna i den för vågor exponerade norra stranden utgör yngelkammare för bland annat skrubbskädda och piggvar.   Horsvik, som kommer att avsättas som kulturreservat, kommer att tillgängliggöras för friluftslivet och kommer troligen att bli betydelsefullt även för friluftslivet i området. Intill området finns ett vandrarhem och campingplatser. Dessutom ligger Horsvik intill Studsviks brygga som sommartid är en betydelsefull knutpunkt i skärgården.
I projektet Life Coast Benefit kommer 0,5 hektar betesmark att restaureras genom röjning av sly och återupptagen betesdrift. En färist installeras och nya informationsskyltar produceras och sätts upp.