7 Ringsö

Skriv ut

Ringsö

Ringsö är den största av öarna i den sörmländska skärgården och innehåller ett stort antal naturtyper: djupa skogar, ängs- och betesmarker, lundpartier och varierande stränder. l det kulturpräglade landskapet finns tydliga spår av skärgårdsjordbruk.

 

Längs öns sydöstra sida och väster om Ringsö och Hummelviks gårdar är stränderna branta och bergiga. I söder finns däremot sandstränder och en sjö som snörts av från havet genom en sand- och grusrevel. Här låg förr en hamn med fiskebodar och båthus. I dag finns bara några sten- och trägrunder kvar från den tiden.

Skogen på Ringsö består framför allt av barr- eller blandskog. Tallbevuxna hällmarker avbyts av sänkor. I södra delen av ön är skogen präglad av långvarigt skogsbete. Men i den större delen av skogsmarken har skogsbetet med kreatur dock upphört. Det har i stället ersatts av en relativt stor hjortstam.

Ringsö innehåller också torrängar, betesmarker och områden med en artrik ängsflora. Över 600 arter har påträffats. Sex gårdar har funnits på Ringsö. Kring gårdarna ligger gamla betesmarker och ängar som delvis är igenväxta. I områden som fortfarande hävdas växer bland annat vildlin, pillerstarr, darrgräs, nålstarr, vanlig ögontröst och solvända. På Ringsö finns också ett stort antal träd med spår av hamling, bland annat ask, oxel, lind, sälg och björk.