23 Uggelö

Skriv ut

Uggelö

Uggelö är beläget i innerskärgården och uppvisar en karaktäristisk
flora. Öarna är till övervägande del barrskogsbevuxna. På de högre partierna förekommer hällmarkstallskog. I
sänkorna, utmed sluttningar och i dalgångar påträffas granskog. Här finns även spår av en äldre
brukningskultur som inslag av grova ekar.

 

 Barrskogen är ofta gammal och grovstammig och ger ett urskogsliknande intryck. Tallar i 300-årsåldern växer här. Lundartade partier med stort inslag av ädla lövträdfinns på bl a Trännöhalsen. På Simpholmen finns ett knappt tiotal jätteekar med en mycket exklusiv flora och fauna knuten till sig.
I projektet Life Coast Benefit ska 2 hektar lövskog plockhuggas, gamla träd friställas och gläntor utvidgas för att hålla livsmiljön ljus och varm.