3 Askö

Skriv ut

Askö

Askö naturreservat och Natura 2000-område är en av de största öarna i Sörmlands skärgård. Den har en för kusttrakten typisk topografi med sprickdalslandskap dominerat av hällmarker och med relativt stora höjdskillnader.

 

 Askö har en intressant geologi med bland annat en stor moränavlagring i söder med ursvallade klapperstensfält. Storsand är ett exempel på ett välutbildat svallsandsområde. Olika kalkhaltiga bergarter förekommer på delar av ön och påverkar lokalt vegetationen. Klimatet inom Natura 2000-objektet är kustbetonat.   Markanvändningen på ön uppvisar lång kontinuitet. Här bedrivs åkerbruk, ängar slåttras och naturbetesmarker hävdas. Då belägg finns för bebyggelse från år 1568 är det rimligt att markerna på ön har brukats sen dess.   Askö har genom sina många och ofta kulturpräglade vegetationstyper en för skärgården ovanligt stor artrikedom. Sällsynta, i nutiden minskande arter som pukvete och honungsblomster, lever ännu kvar inom naturbetesmarkerna. Inom Sandviksängen har dvärglåsbräken iakttagits, en art som ingår i EU:s art- och habitatdirektiv.   På norra delen av ön karaktäriseras landskapet av en småkuperad terräng med en frodig barrblandskog omväxlande med kärr och hällmarker. Här finns även ekskog av lundkaraktär med inblandning av grov ek, ask, oxel, rönn och hassel. Lövskogen och framförallt ekarna hotas numera av igenväxning av gran.   I de centrala delarna av ön består barrskogen av mossrika risskogar och av hällmarktallskogar. I delar av skogsmarken väster om Askö Marina Forskningsstation förekommer 200-åriga tallbestånd. På Askö finns spår av spontant uppkomna skogsbränder och sällsynta brandgynnade insekter så som mindre brandlöpare har vid uppföljning påträffats i dessa områden.   De kustnära undervattensmiljöerna runt Askö är mycket varierande och artrika. Här finns värdefulla undervattensängar av ålgräs och ett stort antal undervattensväxter, t ex den rödlistade kransalgen raggsträfse (Chara horrida). Gråsäl ses årligen inom reservatet.   På Askös skjutfält finns en säregen insektsfauna och här förekommer blåvingad gräshoppa och bivarg, den förstnämnda arten påträffas normalt på Öland och Gotland. Årligen ses apollofjäril på ön. Bland rödlistade arter insekter har barrpraktbagge, becksvartkambagge och hedpärlemofjäril noterats.   Askö med omgivande arkipelag är tack vare mångfalden av biotoper viktigt som såväl rast- övervintrings- och häckningsområde för ett stort antal fågelarter så som alfågel, storskrake, bivråk, göktyta, mindre hackspett, ejder, måsfåglar, tärnor, törnskata, trädlärka och nattskärra. Under senare år har träd- och buskskiktet tätnat på några av öarna, något som på sikt kan missgynna flera arter.   Askö har under senare blivit ett mycket populärt utflyktsmål på grund av den säregna naturmiljön vid Storsand. Flera guidade turer/turbåtar besöker ön årligen.   Området är av riksintresse för naturvården, friluftslivet och för kustzonen. Några av skären ingår i fågelskyddsområden.

I projektet Life Coast Benefit ska 66 hektar skogsbete restaureras genom att öppna gläntor och plocka ris.

3 hektar öppet bete ska röjas och betas.

2 hektar slåtteräng ska restaureras genom röjning och stubbfräsning och skötas med slåtter och efterbete.

1 hektar strandäng ska betesputsas för att bli mindre tuvig.

ca 135 nya träd ska beskäras som traditionella hamlingsträd.

ca 127 gamla hamlingsträd ska vårdas och beskäras på nytt.

6,7 km nya staket ska sättas upp för betesdriften och gammalt uttjänt stängsel tas bort.

2 km brukningsvägar ska rustas upp för att underlätta skötseln av odlingslandskapet.

8 hektar barrskog ska naturvårdbrännas för att öka den biologiska mångfalden.

20 hektar lövskog ska få flera gläntor och gamla träd ska frihuggas för en ljusare och varmare livsmiljö i skogen.

En toalett ska byggas för att öka tillgänligheten för friluftslivet.