24 Herrborum

Skriv ut

Herrborum

Herrborum ligger utmed kusten i östra Östergötland. Omgivningarna präglas av det kustnära läget med uppstickande bergklackar och lerfyllda, delvis uppodlade sänkor däremellan.

Merparten av området utgörs av mycket värdefulla löv- och barrnaturskogar, betade barrskogar samt ogödslade öppna hagmarker, strandängar och ekhagmarker. Många mycket gamla träd, särskilt tallar och ekar, och en stor mängd död ved förekommer. En stor mångfald av växter, djur och svampar knutna till gamla träd och död ved finns, bland annat rödlistade arter av lavar och insekter.

I hagmarken växer en värdefull hagmarksflora med bland annat den rödlistade arten fältgentiana. I övrigt växer en typisk flora för ogödslade hagmarker som betats utan längre uppehåll under lång tid. Området har höga botaniska, ornitologiska och entomologiska värden.

I projektet Life Coast Benefit ska naturreservatets skötselplan revideras.

5,7 km nytt stängsel ska sättas upp och gammalt uttjänt staket tas bort.

45 hektar lövskog ska göras mer ljusöppen genom plockhuggning, utvidgning av gläntor, frihuggning av gamla träd och nyhamling av unga träd.

6 hektar öppet fastmarksbete ska restaureras och betas.

4 hektar strandäng ska förbättras genom tuvfräsning.

Tillgängligheten för friluftslivet ska förbättras genom informationsplats, ny skyltning och rastbord. En vandringsled på 4,5 km anläggs.