20 Bråviken yttre

Skriv ut

Bråviken yttre

Bråvikens marina naturreservat är Östergötlands största naturreservat och täcker en stor del av Arkösunds skärgård. Reservatet är 9 248 hektar stort och hela 95 procent utgörs av vattenmiljöer. I reservatet ingår ett hundratal öar och skär. Det är ett långsträckt reservatsområde i Bråvikens mynning som spänner från innerskärgård vid Yxnö till ytterskärgården i nordost om Arkösund.

 

Reservatet hyser ett rikt växt- och djurliv både på land och i vattnet. Området klassas sedan sommaren 2011 som ett marint naturreservat. 17 procent av vattenområdet utgörs av grunda bottnar ned till sex meters djup som har särskilt höga naturvärden. Det exponerade läget gör att hårdbottnar med blåstång och rödalger är vanligast, men det finns även grunda mjukbottnar med rik växtlighet i små vikar, s.k flador och glon, som är viktiga lekområden för fisk. I reservatet finns minst 35 arter av makroalger. Blåstång är vanligast men det finns även flera arter rödalger och ovanliga kransalger. Bottnarnas djurliv domineras av blåmussla, Östersjömussla och hjärtmussla samt den Amerikanska havsborstmasken Marezellaria, som är en främmande art i vår skärgård. 19 fiskarter har påträffats där strömming, abborre, nors och skarpsill dominerar. Öarna är av mycket varierande typ. På några står gammal naturskogslik skog av gran och tall. På andra finns blöta sumpskogar med mycket döda träd. I hällmarkstallskog där träden ofta är gamla kan man hitta den ovanliga gula laven sydlig ladlav. Laven växer på döda stående tallar, som varit döda länge och fått en vacker silvergrå färg. På de gamla tallarna växer vedsvampen tallticka och i dessa träd hittar man ofta hackspettars bohål. På en del av öarna finns gammal lövskog med grova ekar, men även ask och lind som bär spår av lövtäkt, så kallad hamling. Löven användes som foder åt djuren och av lindgrenarnas bark gjordes bastrep. Blomsterprakten på många av öarna är stor med arter som till exempel rödblära, styvmorsviol och mandelblom. Klippskrevorna är prunkande rabatter av gul fetknopp, lila gräslök och röda fackelblomster. På en ö finns skärgårdens enda växtplats av vresros. Många skär, t.ex. Penningskären och Ölskären har ett rikt fågelliv med trutkolonier, svärta, labb och den ovanliga tobisgrisslan. Typiska växtarter för dessa skär är klibbglim och malört.

I projektet Life Coast Benefit ska igenväxning av fågelskär bekämpas på tre mindre öar.

Naturvårdsbränning av en ö, Kuggholmen, 6,4 ha.

Naturvårdsbränningen på Kuggholmen genomfördes 2016-05-11. Mikael Burgman sköter antändningen.