7 Lacka

Skriv ut

Lacka

På Lacka bedrivs än idag jordbruk med slåtteräng och betesmark. Den långa jordbrukskontinuiteten på ön avspeglas i landskapet som genomkorsas av gamla åkrar, ängsmark och betesmark.

 

 Även spår av forna tiders lövtäkt går att se på gamla träd. Nyhamling har påbörjats och många unga lindar och hasselbuskar tuktas nu av naturvårds och kulturmiljöskäl. Av samma anledning bedrivs nu också slåtter på delar av den gamla ängsmarken. Ängsrester och betesmark har i viss utsträckning förbuskats och restaureringsinsatser behöver göras för att bevara viktiga kultur- och naturvärden. Betade strandängar ingår i fodermarken och förekommer vid vikarna mellan Västerö och den större, östra delen av Lacka.
I projektet Life Coast Benefit ska en befintlig ladugård förbättras med bla nya golv. Betesmarken är lågproduktiv och stenbunden men av högt naturvårdsintresse. För att hålla igång betesdriften på ön kommer 4 km nytt stängsel att sättas upp och gammalt uttjänt stängsel tas bort. 1 hektar skogsbete ska restaureras genom att öppna gläntor och plocka ris. I 2 hektar lövskog ska livsmiljön bli varmare genom glänthuggning och friställning av gamla träd. Ett 10-tal hamlade träd ska skötas om och beskäras på nytt.