27 Vänsö

Skriv ut

Vänsö

Vänsö naturreservat är ett avsnitt med värdefull skärgårdsnatur som utgörs av fyra små öar med sinsemellan varierande naturtyper och historiskt nyttjande.

 

Den norra ön, Djurholmen – Enskär, är bevuxen med äldre tallskog som i den västra halvan är mycket rik på död ved. Här finns en exklusiv vedskalbaggsfauna. Några av arterna som kan nämnas är de rödlistade reliktbocken och barrpraktbaggen. På ön Tväsäck växer den unga tallskogen i en tät kärna omgiven av gamla tallar på impediment. På Fyrholmen finns grova lindar som tidigare varit hamlade. Här finns en rik lavflora på jätteträden. Av dessa arter är 11 rödlistade, bland annat ladlav och blyertslav. Den södra ön, Kattelskär, består av tallskog med utvecklat buskskikt. Strukturen bär mycket tydliga spår från betestiden med stor luckighet och grova träd som har grova, utspärrade grenar lång ner på stammen. Öarna i reservatet kan endast nås med egen båt.

I projektet Life Coast Benefit ska 2,4 hektar skog naturvårdsbrännas, på ön Tväsäck.

På öarna Fyrholmen och Kättelskär ska lövskogen bli ljusare genom plockhuggning och nyhamling av unga träd.

Ett tiotal gamla hamlingsträd ska skötas och beskäras på nytt.